Dahahm OceanTech

Company ProfileProductsServicesNewsContact Us

 

               DaHahm OceanTech

      Welcome

           Welcome to the web site of DaHahm, supplier of Subsea Solution.

 

 

 

[Company Profile][Products][Services][News][Contact Us]

                        206Ho, I-Dong, GongGu SangGa 1 ByunJi, 4,GyeongIn-Ro 54-Gil, 

                    GuRo-Gu, Seoul, Republic of Korea.

                    TEL : 010 5399 4458, 010 5235 8959  FAX : 050 4093 8961, POST NO. : 08278